FAQ

FAQ

Hoe lang duurt de levering?arrow_drop_down

De levering van je VITSKI meubel duurt tussen de 6 à 8 weken aangezien wij bestelling per bestelling
werken en geen stock hebben. Van zodra je bestelde meubel zo goed als klaar is, contacteren wij jou
hierover per mail. Indien de levering is inbegrepen in de prijs of indien je hebt gekozen voor levering
aan huis contacteren wij jou ongeveer een week voor de vermoedelijke leverdatum zodat we een
gepast moment kunnen afspreken voor de levering.

Terms and conditionsarrow_drop_down

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijk via het adres www.vitski.com, www.vitski.be, www.vitski-design.com, www.vitski-design.be, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Vitski Design GCV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schapulierstraat 14 bus 1.3, België, opgenomen in de KBO onder het nummer 0672.810.410, hierna genoemd “Vitski”.

E-mailadres:

Bankrekeningnummer: BE48 7310 4375 2227

BTW-nummer : BE0672.810.410

Artikel 2 Definities

 1. Verkoper: Vitski

 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Vitski op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Vitski en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Vitski op de Website.

 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.vitski.com, www.vitski.be, www.vitski-design.com, www.vitski-design.be.

 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Vitski en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen. 

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van toepassing op elk aanbod van Vitski en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Vitski en de Koper.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vitski als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.

 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.

 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.

 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 7. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee voorafgaandelijk en schriftelijk wordt ingestemd door Vitski.

 8. Vitski behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

 9. Door het gebruik van de Website van Vitski en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Vitski, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

 3. Vitski beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Vitski gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Vitski zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.

 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Vitski voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

  In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Vitski niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 5. De consument die goederen aankoopt bij Vitski is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden. Indien je echter interesse hebt om onze goederen voor professionele doeleinden aan te kopen of om één van onze verdelers te worden, contacteer ons via mail (info@vitski.com).

Artikel 5 bestelling

 1. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven evenals het leveringsadres. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

 2. De Koper ontvangt zo snel als mogelijk een bevestiging van de bestelling via mail. 

Artikel 6 Prijzen

 1. Ten aanzien van consumenten in België worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Indien je wenst te bestellen vanuit een ander land, contacteer ons via mail (info@vitski.com).

 2. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee hij akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Vitski in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vitski worden gecorrigeerd.

 3. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld

Artikel 7 Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan betaald worden op de wijzen zoals aangegeven op de website. Vitski kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 2. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vitski is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

 3. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 8 Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.

 2. Bestellingen worden verwerkt van maandag tot vrijdag, feestdagen uitgesloten. De leveringstermijn wordt vermeld in de webshop voor elk afzonderlijk product. Opgelet: deze leveringstermijnen gelden uitsluitend voor België. Indien je een bestelling wenst te plaatsen vanuit een ander land, contacteer ons via mail (info@vitski.com).

 3. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vitski streeft ernaar vertragingen binnen 2 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.

 4. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Vitski de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Vitski dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Vitski uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

 5. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Vitski. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.

 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 7. Vitski brengt de Koper op voorhand en via mail op de hoogte van de datum en het uur van levering. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product.

 8. Vitski is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

  ° de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

  ° niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

  ° de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.

 9. De totale aansprakelijkheid van Vitski bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

 10. Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.

Artikel 9 Herroepingsrecht

 1. De Koper heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. De Koper kan de bestelling in dergelijk geval, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De Koper dient hiertoe een afspraak te maken met Vitski via mail (info@vitski.com) vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen.

 2. Binnen 14 dagen nadat de bestelling is ontvangen door Vitski, of nadat de Koper heeft aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terug betaald aan de Koper.

 3. Vitski behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door de Koper wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 5. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan de Koper een mail sturen naar info@vitski.com. Vitski zal de Koper per e-mail een ontvangstbevestiging bezorgen en alle informatie omtrent het terugzenden van de goederen.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

 1. Vitski garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Vitski verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande relevante wetgeving.

 2. We verwachten dat je onmiddellijk bij de levering nagaat of de geleverde goederen overeenstemmen met wat je hebt besteld en of ze geen defecten vertonen. In geval van niet-conformiteit, dien je ons hierover te informeren binnen 24 uur na de levering via mail (info@vitski.com), met als bijlage foto’s van het defect of gebrek en van de verpakking.

 3. De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt.

  Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet de Koper eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.

 4. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 5. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

  We raden jou in elk geval aan om het meubelstuk niet in direct zonlicht te plaatsen, niet met vocht in aanraking te brengen en de meubelstukken niet te verschuiven bij het verplaatsen doch op te tillen en geen agressieve poetsproducten te gebruiken.

 

Artikel 11 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Vitski niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Vitski die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Vitski, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Vitski, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Artikel 13 Klachtenprocedure

 1. Vitski doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Vitski per mail contacteren op

 1. Wij engageren ons om uw klacht binnen 7 dagen te behandelen.

 2. In geval van defecten of gebrekkige kwaliteit, kan u ons een mail te sturen via , met als bijlage de foto’s van het product en van de verpakking.

 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .

 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr ” 

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten

 1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Vitski of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van Mechelen. 

Artikel 15 Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Vitski Design op volgend adres: Vitski Design GCV met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Schapulierstraat 14 bus 1.3, België of per e-mail: info@vitski.com

Moet mijn VITSKI meubel nog gemonteerd worden?arrow_drop_down

Nee. Alle VITSKI meubels worden volledig gemonteerd geleverd en je hoeft dus zelf niets anders te
doen dan deze op de juiste plaats te zetten en… klaar voor gebruik!

Ik heb hulp nodig bij het ophangen van de zweeflegger en boxen, kan dat?arrow_drop_down

Je bent heus niet de enige… VITSKI helpt je graag bij het omhoog hangen van je bij ons aangekochte
zweefleggers; boxen en meubels.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x