Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Vitski Design GCV (hierna: “Vitski”), met maatschappelijke zetel te Schapulierstraat 14 b 1.3, 1800 Vilvoorde en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0672.810.410.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van Vitski en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Vitski en de consument die niet voor professionele doeleinden goederen aankoopt die Vitski aanbiedt (hierna: de “Klant”).
 • De Algemene voorwaarden die de Klant hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd. Vitski behoudt zich bovendien het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen
 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen, zonder dat u er evenwel enge rechten kan aan ontlenen. Wij behouden ons bovendien het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 • Onze offertes hebben steeds een geldigheidsduur van 1 maand. De overeenkomst tussen de Klant en Vitski komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door Vitski. Indien Vitski een voorschot heeft bepaald, komt de overeenkomst pas tot stand op het ogenblik van het ontvangen van het voorschot.
 • De prijzen van de aanbieding of overeengekomen in de offerte zijn prijzen exclusief BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling op vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 100 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opvorderbaar worden.
 • Alle goederen die aan u als Klant zijn geleverd, blijven onze eigendom totdat alle bedragen en vorderingen die door de Klant aan Vitski verschuldigd zijn, volledig zijn voldaan. Dit omvat zowel de aankoopprijs van de goederen als andere bedragen die op grond van deze Algemene Voorwaarden door de Klant verschuldigd zijn, zoals – maar niet uitsluitend – kosten van aflevering en bedragen als gevolg van het niet (tijdig) betalen van de aankoopprijs.
 • Vitski levert de bestelde goederen uiterlijk 3 maand na het bevestigen van de bestelling aan de Klant. Enige vertraging in de uitvoering zal zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de Klant en geeft in geen enkel geval aanleiding tot een schadevergoeding. De goederen worden steeds geleverd op het in de offerte of bestelbon vermelde adres van de Klant en dit tot aan de voordeur van de Klant.
 • Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de Klant had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na ontvangst melden via mail (info@vitski.com).
 • Vitski is niet aansprakelijk voor gebreken in de producten door normale slijtage, abnormale of ongeschikte opslag- of gebruiksvoorwaarden of enige daad, nalatigheid of fout van de Klant; Gebreken, van welke aard ook, aan door Vitski geleverde Producten die reeds enige verandering of transformatie hebben ondergaan; Schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vitski is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. In geval van aansprakelijkheid van Vitski zal onze enige verplichting erin bestaan om, naar onze keuze, ofwel de niet-conforme goederen terug te nemen en te vervangen of te herstellen, ofwel de prijs van deze niet-conforme goederen (maar niet van de hele bestelling) aan de Klant te vergoeden indien deze al zou betaald hebben. De Klant erkent en aanvaard uitdrukkelijk dat lichte krasvorming op de oppervlakken van de goederen geenszins wordt beschouwd als een gebrek daar zij inherent zijn aan de gebruikte materialen.
 • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...
 • Onze website, modellen van meubels, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  U mag geen tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie,… kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Vitski Design met maatschappelijke zetel zoals vermeld in artikel 1 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Vitski verklaart de privacywetgeving te respecteren. Vitski heeft de nodige passende technische en organisatorische beveilingsmaatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen. Uw gegevens worden geenszins doorverkocht aan derden. Meer informatie kan u vinden in onze Privacy & Cookie policy die beschikbaar is op de website.
 • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen bevoegd.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x